© 2023 - BAYT BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BASIN YAYIN VE TANITIM LTD. ŞTİ.

BAYT, Uluslararası bilimsel yayıncılık standartları çerçevesinde bilimsel içerikli dergiler tasarlar ve yayımlar. Bilimsel içerikli dergi ya da kitap yayınlayan dernek ve kurumlara her aşamada gerekli profesyonel yayıncılık hizmeti verir. Çözüm ortağı perspektifiyle hareket ederek, daha iyiyi ve daha güzeli yaratma çabası içinde, estetik kaygıları olan, etik değerlere bağlı, ilkeli, çağdaş standartlara uygun, sürekliliği sağlanmış hizmet sunmayı esas alır.
doi
dizgi-baskı
DOI (Digital Object Identifier) Dijital Nesne Tanımlayıcı, internet üzerinde yayınlanan içeriğe kolay erişimi sağlayan benzersiz numaralandırma ve erişim sistemi... Benzerlik Taraması, Bütün makalelerin 
benzerlik denetimi, Crossref Similarity Check (iThenticate) yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır... Tasarımdan Baskıya, basılı ve online yayınlanacak her türlü döküman tasarımı, üretimi ve baskı hizmetleri...
BAYT, Araştırmacıların bilgiye kolay erişimini sağlamak için uluslararası veri tabanlarının gerektirdiği kriterlere uygun dergiler yayınlar ve bu veritabanlarına buşvuru süreçlerinde dergilere danışmanlık hizmeti sunar. Bilimsel dergilerin açık erişim politikalarına uygun web sitesi oluşturmasını ve düzenli arşivlenmesini sağlar. CrossRef’in sponsor üyesidir. DOI (Dijital Objcet Identifier) etiketini yayın hizmeti verdiği tüm dergi yayınlarında kullanır. EDİTÖRYAL İLKELER BAYT, bilimsel yayın süreçlerinde, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), European Association of Science Editors (EASE) ve Committee on Publication Ethics (COPE) gibi kurumların önerilerini ve tavsiyelerini dikkate alır. Dergi yazıları bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkeleri kapsamında değerlendirilir. Yazarlardan yazılarının yayınlanması karşılığında ücret talep edilmemektedir. Yayın karşılığında ücret isteyen derginin ise web sayfasında ve yazarlara açıklama kısmında bu durum açıkça belirtilir. Basılı olarak yayımlanan dergiler ise her derginin sahip kuruluşu tarafından üyelerine dağıtılır. Dergilerin temel amacı, uluslararası nitelik kazanarak Science Citation Index Expanded, PubMed/MEDLINE ve PubMed Central vb. dizinlerde yer almaktır. Bayt’ın yayın hizmeti verdiği dergilerde, içeriğin oluşumu, niteliği ve bilimsel kalitesi tamamıyle o derginin yayın yönetmeni ve yayın kurulunun sorumluluğundadır. EDİTÖRYAL VE HAKEM DEĞERLENDİRMESİ 1. ÖN DEĞERLENDİRME Dergilere gönderilen her makale yayın koordinatörü tarafından aşağıda belirtilen konular açısından bir ön değerlendirmeden geçer. Bu süreç tamamlandıktan sonra dergi editörüne gönderilir: Dergi kapsamına ve yönergelerine uygunluğu Yazar katkısı açıklaması ve yazar katkı formu Çıkar çatışması ve Potansiyel Çıkar Çatışmalarının Açıklanması için ICMJE Formu (Yazarlar dergilere gönderdikleri yazılarında Yayın Hakkı Devir Formu, ICMJE Formlarını doldurarak çıkar çatışması olup olmadığını belirtmek zorundadırlar. Bu bilgi her makale sonunda mutlaka verilmek durumundadır.) Etik Kurul onayı (Yazarlar, Deneysel, klinik ve ilaç çalışmalarında, yapılan çalışmanın Helsinki Bildirgesi’ne uygun yapıldığını ve Etik Kurul Onayı alındı belgesini sunmak zorundadırlar.) Bilgilendirilmiş hasta onamı (İnsanlarla ilgili yapılan çalışmalarda katılımcıları bilgilendirmek, hastalardan yazılı onamlarını almak ve bunları makale sonlarında sunmak zorundadırlar.) Olası finansal destek açıklaması İntihal ve çoğaltma taraması (iThenticate) Makalede alıntı yapılan referansların gözden geçirilmesi ve çeşitli veritabanlarını kullanarak doğruluklarının kontrol edilmesi Makalede yer alan tablo ve görsellerin özgünlük değerlendirmesi 2. DEĞERLENDİRME VE KABUL SÜRECİ İlk aşamayı geçen yazılar, Editör'e iletilir. Genel Yayın Yönetmeni, sunumun bilimsel yönlerini değerlendirir ve ilk kararını oluşturur. Editörler Kurulu, bir eserin bir hakemlik süreci ile değerlendirilmesine karar verdiğinde, makale başına en az 2 hakem görevlendirilir ve gerek görülürse 3. Bir hakeme daha gönderilir. Gözden geçirenler, derginin yönetiminde veya editöryal sürecinde aktif olarak çalışmayan, derginin sahibi veya gönderen yazarın sahibi ile hiçbir ilgisi veya çıkar çatışması olmayan uzmanlar arasından seçilir. Akran gözden geçirme süreci başlatılmadan önce, akran gözden geçirme sürecini sağlamak için makale dosyaları ve içeriği kördür. 3. YAYIN SÜRECİ Kabul edilen yazılar başlık ve özet ile kabul eden derginin web sayfasına yüklenir ve bir DOI etiketi alır. Kabul edilen her yazı Türkçe veya İngilizce dil düzenleme sürecinden geçer. Kabul edilen her makalenin yayın süreci Yazarlar, Editör ve Yayın Kurulu ile birlikte, +
BAYT tarafından koordine edilir ve sonuçlandırılır. REKLAM POLİTİKASI BAYT’ın yayın hizmeti verdiği dergiler açık erişim dergileridir ve dergilerin finansı 
kâr amacı gütmeyen kurumların kendi kaynaklarından karşılanır. Dergi politikasına uygun olmak koşulu ile basılı yayınlanan dergilerde, ilaç ve tıbbi ürün reklamları yer alabilir. Dergilerin web sitelerinde ticari reklamlar yer almaz.. ÇIKAR ÇATIŞMASI Tüm yazarlardan ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Bildirim Formu'nu doldurarak herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bildirmeleri istenir ve beyanları her makalenin sonunda yayınlanır. Beyan edilmemiş konular tespit edilirse, Yayın Kurulu tarafından yazarlardan ikinci bir açıklama istenir. İNSAN VE HAYVAN HAKLARI Deneysel, klinik ve uyuşturucu çalışmaları için, uluslararası insan ve hayvan hakları yasalarına ve Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak hazırlanan bir etik komite raporunun alınması ve sunulması zorunludur. HASTA ONAMI Hastaları yapılan çalışma konusunda bilgilendirmek ve onaylarını almak zorunludur. Hasta onamı her makale sonunda yer alır. ICMJE BAYT, “ICMJE Recommendations for Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journal” kılavuzuna bağlı kalır, tüm yayınların web sayfalarında ve dergilerin yazarlara açıklama sayfasında yer verir. Bu konuda Editörler, yazarlar ve hakemler uyarılır ve yayınların bu kılavuz kriterleri çerçevesinde yayınlanmasını sağlar.

İLETİŞİM

BAYT BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BASIN YAYIN ve TANITIM LTD. ŞTİ.

Ziya Gökalp Cad. No. 30/31, 06420 Kızılay, Ankara, Türkiye

Tel. +90 (312) 431 30 62

E-posta. info@bayt.com.tr